722 665 446
general Terms and conditions
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Název provozovny: Fitness Institut Gym Adresa: Vinařská 244/1, 693 01 Hustopeče Provozovatel: Fitness Assistant s.r.o., se sídlem Hustopeče, Vinařská 244/1, PSČ 693 01, IČ: 08397996 Provozní doba: aktuální provozní doba je umístěna na dveřích u hlavního vstupu Odpovědná osoba: Mgr. Jan Caha, Bc. Ondřej Fiala (vedoucí provozovny) Tento provozní řád upravuje vzájemné vztahy mezi provozovatelem Fitness clubu Freedom (dále také jen „club“), kterým je společnost Fitness Assistant s.r.o. se sídlem Hustopeče, Vinařská 244/1, PSČ 693 01, IČ: 08397996 (dále také jen „provozovatel“) a jeho klienty. Klientem clubu se pro účely tohoto provozního řádu rozumí fyzická osoba, která uzavřela s provozovatelem smlouvu o členství, nebo které byl vstupu do clubu umožněn na základě uhrazeného jednorázového vstupu či na základě jiné formy vstupu dle aktuální nabídky clubu (dále také jen „klient“). Službami poskytovanými clubem se rozumí poskytování prostorů a zařízení clubu ke cvičení, organizování různých druhů cvičení a jiných sportovních aktivit, včetně zajištění instruktorů pro tyto aktivity a poskytování dalších placených služeb (např. osobní trenér, masérské služby) dle nabídky clubu . Každý klient je povinen se seznámit s provozním řádem clubu, který je vyvěšen na viditelném místě na recepci klubu a řídit se tímto provozním řádem, smlouvou o členství, pokud byla uzavřena, a pokyny instruktorů či jiných osob poskytujících služby klientům klubu (personálu). Během provozu klubu je přítomný personál, který má náležité odborné vzdělání nebo rekvalifikační kurz, který ho opravňuje k poskytování služeb nabízených klubem, a který je v případě potřeby připraven poskytnout první pomoc nebo přivolat záchrannou službu a má přístup k lékárničce,ve které jsou nezbytné přípravky k ošetření a desinfekci drobných poranění kůže, kapilárních poranění, atd. Každý klient je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav, cvičení se účastní na vlastní nebezpečí. Každý klient si musí být vědom svého aktuálního zdravotního stavu a tomu přizpůsobit intenzitu a délku cvičení. Před první návštěvou klubu doporučujeme klientům konzultovat vhodnost cvičení pro jejich zdravotní stav se svým lékařem. Osoby se zdravotními obtížemi (onemocnění oběhové soustavy – srdce, cévy krevní tlak, onemocnění pohybového aparátu, diabetes, atd.) musí před návštěvou klubu konzultovat svůj zdravotní stav se svým lékařem, který určí případná omezení. Klient, který musí dodržovat zvláštní pohybový režim – omezení, o tom musí pokaždé informovat personál a následně respektovat jeho pokyny. V případě, že klient zjistí, že jeho zdravotní stav neumožňuje využívání služeb klubu, nebo takovéto pokračování by mohlo ohrozit jeho zdravotní stav, je povinen tuto skutečnost okamžitě oznámit personálu a ihned ukončit využívání služeb či ostatní sportovní aktivity. Provozovatel není odpovědný za jakékoli škody na zdraví či majetku, které mohou klientovi vzniknout v důsledku nedodržení tohoto postupu či pokynů personálu provozovatele. Provozovatel není dále zodpovědný za jakékoli škody na zdraví či majetku, které si klient způsobí úmyslně, z nedbalosti, neopatrnosti či přeceněním své kondice. V případě jakéhokoli zranění je každý povinen toto oznámit provozovateli. Každý klient je povinen používat sportovní oděv, být přezutý do čisté sportovní obuvi a při samotném cvičení používat vlastní čistý ručník a po ukončení cvičení sportovní náčiní uklidit. Pro odkládání věcí (kromě peněz a dalších cenností) jsou určeny výhradně šatní skříňky. Klient je zodpovědný za bezpečné uzamknutí své šatní skříňky. Nebude-li skříňka uzamčena, neodpovídá provozovatel za škodu na věcech v ní odložených. Klient je povinen při odchodu z šatny šatní skříňku vyprázdnit a nechat odemčenou. Klient je povinen řádně opatrovat klíč od šatní skříňky, odpovídá za škodu, která vznikne provozovateli ztrátou klíče, jeho poškozením nebo zneužitím. V případě ztráty či poškození je klient povinen uhradit částku 500,- Kč jako náklady za výměnu zámku. Peníze a další cennosti nesmí být ponechány v šatních skříňkách a musí být uloženy na recepci nebo v bezpečnostních schránkách. Provozovatel neodpovídá za peníze a další cennosti neuložené uvedeným způsobem. V případě zakoupení tzv. permanentní vstupenky dle aktuální nabídky klubu obdrží klient oproti záloze 100,-Kč členskou kartu, která mu umožňuje čerpání jednotlivých služeb. Karta je majetkem klubu a je zapůjčena klientovi klubu, který se zavazuje ji chránit před poškozením, či zneužitím. Záloha bude klientovi vrácena při vrácení karty. V případě ztráty či poškození karty je klient povinen uhradit částku 100,- Kč jako náklady na pořízení nové karty, provozovatel je oprávněn tuto částku započítat oproti složené záloze. Provozovatel vede evidenci klientů, obsahující jejich osobní údaje. Provozovatel se zavazuje nakládat s osobními údaji klientů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb (zákon o ochraně osobních údajů). V případě zjištění jakéhokoli poškození přístroje nebo cvičebních pomůcek je povinností každého klienta uvedenou skutečnost oznámit personálu, který provede patřičná opatření. Prostory a vybavení klubu jsou zajištěny v takovém stavu, aby se daly snadno čistit a v případě potřeby snadno dezinfikovat a udržovat je v takovém stavu, aby nedošlo k ohrožení zdraví osob a úrovni poskytovaných služeb. Před zahájením (po ukončení) provozu dle denního rozvrhu se všechny prostory clubu, šaten, a sprch uklidí. Personál klubu je povinen během dne utírat cvičební stroje a nářadí vodou s dezinfekčním roztokem a zařízení recepce vodou s čistícím prostředkem. V klubu platí přísný zákaz kouření, konzumace alkoholických nápojů, omamných látek apod. Do všech prostor klubu je zakázán vstup osobám v podnapilém stavu, pod vlivem návykových, omamných nebo psychotropních látek, ve špinavém nebo zjevně nevhodném oblečení. V těchto případech je personál provozovatele oprávněn kdykoli vyzvat tyto osoby, aby club opustily. Pokud tak neučiní mohou být z clubu bez náhrady vyvedeny. Ceny jednotlivých služeb a druhů nabízeného zboží jsou stanoveny samostatným ceníkem, který vydává provozovatel. Jednotlivé položky za služby a zboží lze ze strany provozovatele upravovat. Rezervace na hodiny jsou závazné a je možné je měnit/rušit nejpozději 24 hodin před začátkem hodiny. V případě, že se klient na zarezervovaný termín nedostaví, odečítá se mu automaticky vstup z permanentky, nebo je povinen zaplatit částku odpovídající hodnotě vstupu. Do clubu není povoleno vnášet jiné nápoje než zakoupené na recepci Fitness Institu Gym. Provozovatel je oprávněn tento provozní řád kdykoli změnit, provozní řád či jeho změny nabývají účinností dnem zveřejnění v prostorách klubu. Tento provozní řád je platný a účinný ode dne 1. 2. 2016.